2017жылдың 4 тоқсанында өртқауіпсіздігі Саласындағы мемлекеттікбақылаудыжүзегеасыруды қамтамасыз етуге талдау

Баспаға жіберу

2017 жылдыңесептік кезеңіндеинженерлікқұраммен 1330 нысанға өрт-техникалық тексеру жүргізілді, алдыңғы жылдың осы уақытыменсалыстырғанда 9,1%аз (2016 жылы-1463).

Тексерілген нысандар саны

 

Тәуекелдәрежесінбағалаунегізіндеерекшетәртіпбойынша

жүргізілгентексерулердің саны

 


2017 жылғы өрт қауіпсіздігі саласындағы ерекше тәртіп бойынша тексеріс жүргізу кестесіне875 нысан енгізілді. Оның ішінде 709 нысанға өрт-техникалық тексеріс жүргізілді, 166 нысан тексерілмей қалды.

Ерекшетәртіпбойыншажүргізілгентексерулердің саны басқармаларбөлінісінде

 


Есептік кезеңде ӨҚСБжПҚБ тексерістер бойынша 47 тұлға, Сарыарқа ауданы ТЖБ 256 тұлға (71 өрт бойынша және 185 тексеріс бойынша), Алматы ауданы ТЖБ 256 тұлға (70 өрт бойынша және 186 тексеріс бойынша), Есіл ауданы ТЖБ 157тұлға (40 өрт бойынша және 117 тексеріс бойынша) әкімшілік жауапкершілікке тартылған.

Әкімшілікжауапкершіліккетартылғантұлғалардың саны

 

Өрттердіңалдыналумақсатында Астана қаласының ТЖД қызметкерлерімен БАҚ арқылыөртқауіпсіздігішараларытуралыақпараттандыружәнехалықтыоқытубойыншажұмыстаратқарылуда. Өрткеқарсытақырыптахабарламалар, ақпараттар мен бейнематериалдаржарияланылуда. Ағымдағы кезеңде 3441 материал орналастырылды, 2016жылдың осы кезеңіменсалыстырғандағы көрсеткіштен 29,3%артық(2661 сөз сөйлеу). Жарияланғанматериалдардыңжалпысанынанбаспасөзге272мақалажарияланды(2016жылы – 260 мақала). Телеарналарда  өрткеқарсытақырыпта50бейне материал көрсетілді,алдыңғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда22%артқан (41 материал). Радиодан3119сөзсөйленді, алдыңғы жылмен салыстырғанда32,2%артқан (алдыңғыжылы2360сөзсөйленген).

Бұқаралықақпаратқұралдарындажариялау

 Инспекторларменаулалардыаралаужұмыстарыжүргізілуде, аулалардыаралау барысында 57953 тұрғынүйқамтылды, өзкезеңінде 2016 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда(49081 үй)18,1% артық.Аралау жүргізу кезінде 63298 адам қамтылды, алдыңғы жылмен салыстырғанда 27,4% артық.(2016 ж.-49681).